Archive For Sierpień 30, 2016

Jakość w usługach

przez |

Jakość w usługach

Jakość może mieć bardzo duże znaczenie także przy zamawianiu usług. Kilka ciekawych wskazówek, jakich kryteriów jakościowych można użyć w zamówieniach na usługi. Trudność w stosowaniu kryteriów jakościowych w odniesieniu do usług może wynikać z faktu, że przykładowy katalog kryteriów jakościowych w Pzp odnosi się raczej do dostaw i robót budowlanych. Z jakością częściej kojarzy się…

Nowy ekspert zasilił nasze szeregi

przez |

Nowy ekspert zasilił nasze szeregi

Grono ekspertów Locus.edu.pl zasilił Krzysztof Kula, znakomity ekspert specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych i koncesji. Krzysztof Kula jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma bogate doświadczenie, które zdobywał jako samorządowiec, biznesmen i doradca. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim biogramem Krzysztofa Kuli.

Jakość w robotach budowlanych

przez |

Jakość w robotach budowlanych

Kryterium jakościowe z powodzeniem może być używane także w zamówieniach na roboty budowlane. Trzeba jednak pamiętać, że dokładny opis przedmiotu zamówienia, co jest właściwe dla robót budowlanych, w znaczący sposób ogranicza możliwości stosowania kryteriów jakościowych. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający najczęściej opisuje przedmiot zamówienia odwołując się do dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego), przedmiaru robót…

Jakość w dostawach

przez |

Jakość w dostawach

Kryterium jakości może mieć bardzo duże znaczenie przy zamawianiu dostaw. Podpowiemy, jak zdefiniować jakość w zamówieniach na dostawy realizowanych w reżimie Pzp. Rozwiązanie problemu jakości w dostawach może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu postępowania, czyli – przypomnijmy – wyboru oferty najkorzystniejszej. Jak to już wcześniej wyjaśniliśmy, jakość powinna być definiowana za pomocą konkretnych cech…

JAKOŚĆ

przez |

JAKOŚĆ

Kryterium jakościowe jest wskazywane przez ustawodawcę na pierwszym miejscu wśród kryteriów pozacenowych. Jak należy rozumieć pojęcie jakości w odniesieniu do Prawa zamówień publicznych? Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 1) Pzp kryteriami oceny ofert może być jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. Zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) jakość to «wartość czegoś»…

Kryteria oceny ofert – katalog

przez |

Kryteria oceny ofert – katalog

Zarówno dyrektywy w sprawie zamówień publicznych jak i znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazują przykładowy katalog kryteriów pozacenowych, które może zastosować zamawiający. Art. 91 ust. 2 Pzp stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry…

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

przez |

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Pzp weszła w życie 28 lipca 2016 r. Tekst ujednolicony znajduje się tutaj. Na podstawie delegacji ustawowej do nowelizacji wydano akty wykonawcze – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) oraz Rozporządzenie Prezesa…

Go Top