Archive For The “Eksperci” Kategoria

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

przez |

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

15 grudnia odbyła się w Warszawie 10. jubileuszowa edycja Warsaw Economic Hub. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywało się pod hasłem „Innovative Hub Poland” i miało przynieść odpowiedź na pytania o przyszłość Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się paradygmatu społecznego i technologicznego oraz czy Polska ma szansę sięgnięcia po funkcję lidera w obszarze innowacji….

Transport miejski – innowacja społeczna?

przez |

Transport miejski – innowacja społeczna?

Miasto definiowane jest jako organizacja społeczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Do ich podstawowych potrzeb należą: potrzeba mobilności, potrzeba pracy, nauki i rozwoju, potrzeba rekreacji i wypoczynku, potrzeba nabywania dóbr i usług oraz potrzeba informacji. To miasta koncentrują procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe, stając się akceleratorami rozwoju regionalnego (a czasem także globalnego). Obecnie…

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

przez |

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwa interesujące wydarzenia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem spotkań było zaprezentowanie wizji społecznej odpowiedzialności uczelni i środowisk naukowych oraz omówienie kwestii zasadności, realizacji i znaczenia pomiaru potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań. W obu uczestniczył Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl. 16 listopada 2017…

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

przez |

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik uczestniczyli w seminarium pt. „Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu – perspektywa MŚP”. Spotkanie odbyło się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w ramach współorganizowanego przez PARP projektu SESAM. Szczególnie interesujące było wystąpienie Angeliki Hoess z organizacji ABZ e.v. z Monachium. Prelegentka wyjaśniła najważniejsze mechanizmy funkcjonujące w niemieckim systemie…

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

przez |

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

Zespół ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 października 2017 r. jednogłośnie przyjął ekspertyzę opracowaną przez Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego – ekspertów locus.edu.pl. Ekspertyza pt. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych” została sporządzona na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Opracowanie zawiera…

Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

przez |

Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl będzie brał udział w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół został powołany w drodze zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. i jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów wspiera Ministra w działaniach na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Wśród zadań postawionych przez Zespołem są prowadzenie…

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

przez |

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

Badanie przeprowadzone na grupie 1 000 przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyniosło nieoczekiwane wyniki. Stały się one podstawą do stworzenia rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju reformy Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z zamierzeniami, reforma ma sprzyjać nie tylko lepszej realizacji postulatu odpowiedzialnych i zrównoważonych zamówień publicznych, ale również uwzględniać rolę i potrzeby przedsiębiorców należących…

Badanie ankietowe zakończone!

przez |

Badanie ankietowe zakończone!

Zakończyliśmy badanie ankietowe, które jest jednym z elementów niezbędnych do opracowania ekspertyzy dotyczącej barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez jedną z wiodących innowacyjnych firm badawczych w Polsce. Zależało nam na tym, żeby skorzystać z oferty polskiego przedsiębiorcy należącego do badanego przez nas sektora, który w działalności…

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

przez |

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki wygrali postępowanie konkursowe na opracowanie ekspertyzy na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego – Biuro Rady Dialogu Społecznego ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy poświęconej analizie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Oferta złożona wspólnie przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika…

Jak prowadzić biznes w projektach Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

przez |

Jak prowadzić biznes w projektach Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Franciszek Łapecki był uczestnikiem seminarium “How to do business with the World Bank (WB), the International Finance Corporation (IFC) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 25 kwietnia w warszawskiej Akademii Dyplomatycznej przedstawiciele Banku Światowego Diomedes Berroa i Barbara Ziółkowska oraz IFC Pavlo Grabovets zaprezentowali…

Go Top