Cztery podstawowe typy innowacji

W literaturze (Oslo Manual, 2005) wskazuje się na istnienie czterech głównych typów innowacji, które obejmują: produkty, procesy, marketing oraz organizację.

Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu. Produkt ten może być wytworzony w oparciu o zupełnie nową wiedzę lub opracowaną nową technologię, ale także wykorzystywać dotychczasowy dorobek w odmienny sposób. Innowacje produktowe obejmują również znaczące udoskonalenie istniejących wyrobów i usług.

Innowacja procesowa polega na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej metody w zakresie produkcji lub dostawy. Innowacje obejmujące procesy to przede wszystkim takie działania, które powodują obniżenie kosztów produkcji, podniesienie jakości wyrobów albo wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu.

Innowacja marketingowa polega na wdrożeniu zupełnie nowej metody marketingowej, polegającej na znacznych zmianach w zakresie istniejącego produktu, jego opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Innowacyjność na tym polu polega na odejściu od stosowanych dotychczas rozwiązań i metod marketingowych i wdrożeniu zupełnie nowego podejścia lub strategii.

Innowacja organizacyjna polega na wdrożeniu nowego sposobu organizacji w firmie. Może ona obejmować zasady działania, organizację miejsca pracy czy nowy sposób ustalenia stosunków z otoczeniem. Podobnie jak w przypadku innowacji produktowej, innowacja organizacyjna może np. polegać na zmniejszeniu kosztów, zwiększeniu produkcji albo poprawie efektywności.

Bibliografia:

Oslo Manual, OECD 2005.