Formułowanie kryteriów oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny być sformułowane z poszanowaniem zasad prawa zamówień publicznych.

Przede wszystkim powinny być formułowane w oparciu o obiektywne zmienne. Zmienne te muszą być związane z przedmiotem zamówienia lub sposobem jego wykonania. Powinny umożliwiać ocenę oferty w zobiektywizowany sposób z poszanowaniem zasady przejrzystości.

Najlepsza relacja jakości do ceny zawsze obejmuje element cenowy lub kosztowy. Oznacza to, że albo cena albo koszt musi być bezwzględnie jednym z kryteriów oceny oferty.

Ocena oferty może być formułowana przede wszystkim w oparciu o cenę, efektywność kosztową lub samą tylko efektywność kosztową.

Wykaz kryteriów, które zamawiający może określić w dokumentacji postępowania ma otwarty charakter. Oznacza to, że zamawiający może korzystać z kryteriów przykładowych, ale może także stworzyć swój własny katalog kryteriów, w największym stopniu odpowiadający preferencjom zamawiającego.

Zamawiający mają pewną – ograniczoną zdrowym rozsądkiem i zasadami prawa – swobodę w określaniu kryteriów oceny ofert. Powinni w świadomy i odpowiedzialny sposób zarówno formułować wymagania co do przedmiotu zamówienia jak i kryteria oceny ofert.

I najważniejsze – kryteria powinny być sformułowane w taki sposób, by możliwy był kompromis pomiędzy potrzebami zamawiającego, jego możliwościami finansowymi i możliwościami potencjalnych wykonawców. W przeciwnym wypadku kryteria będą uniemożliwiały zachowanie efektywnej i uczciwej konkurencji.