Innowacyjność jako remedium

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, a przede wszystkim kryterium związanego z innowacyjnością, może wspierać rozwój i ograniczać negatywny wpływ przemysłu na otoczenie.

Innowacyjność polega na stymulowaniu rozwoju poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych technologii. Dobrym przykładem na takie właśnie działania są innowacje wprowadzane w obszarze energetyki a także transportu.

Produktami, które jeszcze niedawno uznawane były za innowacyjne, są np. bloki energetyczne umożliwiające produkcję energii elektrycznej w kogeneracji, czyli w połączeniu z produkcją ciepła. Proces staje się dużo bardziej efektywny przez to, że przy produkcji energii elektrycznej nie marnuje się ciepła, tylko wykorzystuje je do ogrzewania domów. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania technologicznego jest elektrociepłownia.

Duże znaczenie może mieć również produkcja zielonej energii elektrycznej, tj. energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Należą do nich np. elektrownie wiatrowe, geotermalne, słoneczne, biogazownie a także instalacje wykorzystujące energię pływów fal.

W ostatnim czasie wiele mówi się o jakości powietrza – o tym, że smog jest uciążliwy i kosztowny, ponieważ sprzyja rozwojowi chorób i skraca życie. Niestety, szczególnie w obszarze zamówień publicznych, niewiele robi się, by ten negatywny wpływ ograniczać.

Założenia strategii i planów rządowych obejmują m.in. wspieranie i rozwój transportu publicznego, wzrost liczby samochodów elektrycznych czy wprowadzanie zakazu sprzedaży paliw niskiej jakości i pieców umożliwiających spalanie tych paliw. Niewiele niestety zmienia się w sferze produkcji energii elektrycznej, która nadal bazuje na spalaniu węgla, nadal rzadko w kogeneracji.

Bez wprowadzenia istotnych zmian w obszarze zamówień publicznych, stymulujących rozwój gospodarki m.in. w ramach partnerstwa innowacyjnego, nie uda się odwrócić negatywnego trendu.

Jak na razie warto przytoczyć najnowsze statystyki informujące o 65% wzroście liczby pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w 2016 r. W liczbach bezwzględnych… w 2016 r. zarejestrowano 556 aut z napędem elektrycznym (w tym tzw. hybryd z wtyczką i zasilanych ogniwami paliwowymi) w porównaniu do 337 rejestracji w 2015 r. (dane za:A. Kublik, Daleko do miliona aut, Gazeta Wyborcza 03-2-2017).

Otwarte pozostaje pytanie, ile spośród tych aut zarejestrowała administracja rządowa i samorządowa oraz spółki Skarbu Państwa…