JAKOŚĆ

Kryterium jakościowe jest wskazywane przez ustawodawcę na pierwszym miejscu wśród kryteriów pozacenowych. Jak należy rozumieć pojęcie jakości w odniesieniu do Prawa zamówień publicznych?

Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 1) Pzp kryteriami oceny ofert może być jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. Zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) jakość to «wartość czegoś» albo (filoz.) «istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych». W jaki sposób określić jakość w zamówieniach publicznych, jeśli nie istnieje definicja legalna tego pojęcia?

Jakość w kryteriach oceny ofert powinna być określana zgodnie z podstawowymi zasadami, przede wszystkim z poszanowaniem zasady przejrzystości (pisałem o tym we wcześniejszych postach). Powinna zatem odwoływać się do mierzalnych i możliwie łatwo definiowalnych cech przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że jakość powinna odnosić się do konkretnych, pożądanych własności lub właściwości przedmiotu zamówienia.

W ustawodawstwie, w szczególności w aktach wykonawczych do ustaw, można znaleźć wskazówki, jak ustawodawca rozumie pojęcie jakości. Dla ułatwienia posłużmy się przykładem jakości paliw. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680) określa precyzyjnie, jakie parametry powinny mieć paliwa ciekłe. Są to m.in. wymagania minimalne i maksymalne co do zawartości związków chemicznych czy pierwiastków.

Jakość jest więc zbiorem parametrów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Innymi słowy w pojęciu jakości zawarte są cechy przedmiotu zamówienia, które przedmiot ten powinien spełniać, by zamawiający mógł danej ofercie przyznać określoną liczbę punktów w kryterium „jakość”.

W jaki sposób określić wymagania co do jakości? Przede wszystkim odnosząc się do mierzalnych cech danego przedmiotu. Cechy te powinny być mierzalne i jednocześnie możliwie łatwo weryfikowalne, choć oczywiście, w niektórych przypadkach można pozostać przy założeniu, że na potrzeby wyłonienia oferty najkorzystniejszej wystarczy oświadczenie wykonawcy co do jakości przedmiotu zamówienia (np. w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie istnieje i powstanie dopiero w toku wykonywania zamówienia). W takiej sytuacji na zamawiającym będzie ciążył obowiązek dopilnowania, by przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z deklaracją wynikającą z oferty.

Podsumowując pod pojęciem jakości w zamówieniach publicznych należy rozumieć cechę lub zespół cech, które odróżniają dany przedmiot zamówienia od innych. Będą to w szczególności właściwości przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, cechy użytkowe, trwałość, sposób wykonania etc. Cechy te powinny być mierzalne i sprawdzalne. Oznacza to, że zamawiający powinien w taki sposób określić swoje wymagania, by mógł możliwie łatwo zweryfikować (także na podstawie próbek), czy dany przedmiot zamówienia spełnia jego oczekiwania, czy też nie.