Nie zapomnij o planie!

Dobry plan to podstawa działania. Większość jednostek sektora finansów publicznych właśnie pracuje albo kończy prace nad przyszłorocznym budżetem.

Warto pamiętać, że plan zamówień publicznych powinien być ściśle powiązany z budżetem jednostki. Planowane zamówienia publiczne powinny być jednym z podstawowych źródeł informacji o wydatkach w przygotowywanym planie finansowym. Oczywiście na etapie przygotowania projektu budżetu informacje te mają charakter ogólny.

Planowane zamówienia są weryfikowane w procesie uchwalania budżetu. Tym samym wiążącym źródłem informacji o przewidywanych i podlegających dalszej konkretyzacji działaniach zamawiającego w kolejnym roku budżetowym jest plan finansowy lub budżet jednostki uchwalony (przyjęty) zgodnie z przepisami.

Koniecznie należy pamiętać o tym, że stosownie do art. 13a ust. 1 Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp oraz ich związki sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je (pozostałe jednostki mogą zamieszczać) na stronie internetowej. Zamawiający mają na to 30 dni od dnia przyjęcia planu finansowego lub budżetu.

Plan postępowań powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia; rodzaju zamówienia według (roboty budowlane, dostawy lub usługi); przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia; orientacyjnej wartości zamówienia; przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.