Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwa interesujące wydarzenia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem spotkań było zaprezentowanie wizji społecznej odpowiedzialności uczelni i środowisk naukowych oraz omówienie kwestii zasadności, realizacji i znaczenia pomiaru potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań. W obu uczestniczył Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl.

16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”. Współorganizatorami konferencji byli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Podczas konferencji, otwartej przez Ministra Pawła Chorążego, dyskutowano o kwestiach związanych z wzajemnymi oczekiwaniami biznesu wobec środowisk naukowych i możliwości, jakie polskie uczelnie mogą zaoferować biznesowi. Podkreślono istotę współpracy tych sektorów wskazując, że dzięki niej możliwy jest rozwój badań naukowych i prac wdrożeniowych, które dają szansę rozwiązywania ważnych problemów gospodarczych i społecznych. Partnerstwo nauki i biznesu to podstawa rozwoju innowacyjności, co zostało podkreślone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

KFP Piotr Pędziszewski

Podczas konferencji ogłoszone zostały wyniki XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w zakresie etyki biznesu i CSR. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie przez 23 szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument, w którym określono rolę uczelni w kształtowaniu odpowiedzialności społecznej i naukowej, został wypracowany przez Grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach tej grupy uczestniczą przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. Jednym z uczestników grupy jest nasz ekspert Paweł Wojciechowski, reprezentujący Locus.edu.pl podczas konferencji.

Kolejnym wydarzeniem była piąta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce”. Zorganizowana w dniu 17 listopada przez Akademię Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Ministerstwo Rozwoju sesja pt. „Pomiar potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych”, dotyczyła roli innowacji społecznych w ekosystemie innowacyjnego rozwoju oraz zasadności i użyteczności ich pomiaru.

KFP Piotr Pędziszewski

Konferencja skierowana była do przedstawicieli podmiotów uczestniczących w procesach kreowania, rozwoju i dyfuzji innowacji społecznych, tj. organizacji gospodarczych i pozagospodarczych, przedstawicieli nauki, administracji państwowej, instytucji samorządowych oraz zainteresowanych tą problematyką organizacji pozarządowych. Podstawowym wnioskiem dotyczącym oceny innowacji społecznych było definiowanie wskaźników w odniesieniu do celu podejmowanych działań. Specyfika działań nakierowanych na osiąganie efektów społecznych wymaga bowiem podporządkowania ich funkcji celu, jakim będzie wymierna poprawa jakości życia.

W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania dotyczące ładu korporacyjnego i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, w których uczestniczyć będzie Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl W grudniu odbędą się m.in. sesje grup roboczych Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju. Ponadto Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie organizuje debatę „Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka”, a Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Fundacją Frank Bold oraz holenderską organizacją pozarządową SOMO przeprowadzą warsztat na temat Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję „SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju”, której celem jest m.in. określenie aktualnego stanu realizacji postulatów Agendy 2030. Będziemy na bieżąco informować o wnioskach z tych dyskusji i kwestiach, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie administracji i biznesu w świetle wyzwań nowoczesnej gospodarki.