Opinia o zatrudnianiu na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl) opublikowano bardzo cenne informacje dotyczące wykładni art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przede wszystkim wskazano, że wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi wynikać z charakteru zamówienia. Nie zawsze będzie on miał uzasadnienie. Wymóg ten nie będzie miał zastosowania w przypadku zamówień, których istotnym elementem są usługi (świadczenia) wykonywane przez osoby o ściśle określonych kompetencjach, jak np. osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, programiści, eksperci, osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone nadaniem uprawnień lub certyfikatami. Jako przykład zamówień, w odniesieniu do których zamawiający może wymagać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podano usługi ochrony i sprzątania.

Z opinii wynika jasno, że dokładne opisanie wymagań co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu zamówienia spoczywa na zamawiającym i nie może zostać przerzucone na wykonawcę. Zamawiający decydując się na sformułowanie wymogu zobowiązany jest dokładnie go opisać (a więc wskazać czynności przy realizacji zamówienia, które objęte są wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), ująć go w projekcie umowy i kontrolować na etapie wykonania zamówienia.

W opinii zawarto również odniesienie do stanowiska GIODO, który jasno wskazuje, że nie ma podstaw do żądania od wykonawcy przedstawienia kopii umów o pracę z pracownikami wykonującymi zamówienie. Wystarczającym dowodem jest oświadczenie własne wykonawcy, odpowiednie zaświadczenie albo kopie umów o pracę z zakrytymi danymi osobowymi. Udzielenie przez pracownika zgody na przetwarzanie danych na potrzeby ujawnienia ich zamawiającemu jest w tym wypadku nieskuteczne.

Zainteresowanych odsyłamy do pełnej treści opinii dostępnej tutaj.