Pamiętaj o sprawozdaniu

Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazać do 1 marca 2018 r. sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w 2017 r.

Sprawozdanie przekazywane jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu http://sr.uzp.gov.pl udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych.

Do portalu loguje się za pomocą loginu i hasła jak do Biuletynu Zamówień Publicznych. W dalszej kolejności wybiera się właściwy dla zamawiającego wzór sprawozdania i wypełnia elektroniczny formularz. Formularz jest przechowywany w systemie przez 30 dni od momentu wypełnienia. Można do niego powrócić korzystając z zakładki Przerwane sesje. Jeżeli użytkownik uzna, że formularz zawiera wszystkie potrzebne informacje, przesyła go do systemu.

Przesłanie i przyjęcie sprawozdania jest potwierdzane numerem referencyjnym generowanym przez system i datą.

Zamawiający przesyłają sprawozdania wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Inne formy nie są akceptowane.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania