Projekt nowej ustawy PZP

Na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma on kompleksowo uregulować materię zamówień publicznych i zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 29 stycznia 2004 r.

W projekcie ustawy założono m.in. stworzenie podstaw dla wykreowania polityki zakupowej państwa oraz zwiększenie roli planowania w procesie udzielania zamówień publicznych.

Proponowane zmiany objęły także ułatwienia mające uprościć procedury oraz ułatwić wykonawcom udział w postępowaniu. Dodatkowo wprowadzono zmiany mające ograniczyć nierówność stron postępowania o udzielenie zamówienia m.in. przez szczegółowe uregulowanie zasad kształtowania umów, w tym wprowadzenie klauzul obligatoryjnych, abuzywnych oraz obowiązku waloryzacji wynagrodzenia i ewaluacji umowy oraz stosowania zaliczek.

Novum jest wprowadzenie rozwiązania mającego doprowadzić do pozasądowego rozpatrywania sporów związanych z umowami o zamówienia publiczne (koncyliacja).

Projekt ustawy jest bardzo obszerny – obejmuje aż 682 artykuły. Kolejnym etapem prac legislacyjnych są konsultacje z organami administracji, organizacjami pracodawców i związków zawodowych oraz przedsiębiorcami.

Dalszych informacji o przebiegu procesu legialscyjnego należy spodziewać się w marcu. Cały proces można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.