Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych, poświęconych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wynikającej z konieczności implementacji nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Nasze szkolenia obejmują wszystkie istotne zagadnienia związane z przygotowywaną nowelizacją. Omawiamy przygotowanie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia. Szczegółowo przedstawiamy zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie, w szczególności Jednolity europejski dokument zamówienia.

Wiele uwagi poświęcamy kryteriom oceny ofert – przede wszystkim pozacenowym, w tym społecznym, jakościowym i cyklowi życia produktu. Analizujemy zmiany dotyczące dokumentów, które potwierdzają, że oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

Omawiamy także nowe zasady związane z postępowaniem przy udzieleniu zamówienia i zmiany w zakresie środków odwoławczych.

Zapraszamy do kontaktu f.lapecki@locus.edu.pl. Na Państwa życzenie wyślemy przygotowany z uwzględnieniem Państwa potrzeb program szkolenia, który – na podstawie Państwa uwag – zmodyfikujemy tak, by spełniał oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zobacz także: Dlaczego nie podajemy gotowych rozwiązań – planów i harmonogramów szkoleń? Nasza polityka jakości