Self-cleaning w zamówieniach publicznych polega na umożliwieniu wykonawcy, który w normalnych warunkach zostałby wykluczony z postępowania w związku z nierzetelnością, przedstawienia dowodów na to, że podjął środki niezbędne do zapobiegania nieprawidłowościom będącym podstawą wykluczenia w przyszłości.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. (Art. 24 ust. 8 Pzp)

W praktyce ta instytucja budzi rodzi liczne problemy. Obejmują one zarówno kwestie związane z prawidłową kwalifikacją zachowań (zdarzeń), które podlegają self-cleaningowi, jak i prawidłową oceną działań wykonawców, którzy chcą skorzystać z self-cleaningu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. (art. 24 ust. 9 Pzp)

Oferujemy konsultacje i szkolenia dla zamawiających i wykonawców, które pomogą zrozumieć i prawidłowo zastosować self-cleaning w zamówieniach publicznych. 

Zapewniamy także pełne wsparcie prawne i merytoryczne w sporach przed KIO oraz sądami powszechnymi.