Posty oznaczone“Prawo zamówień publicznych”

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

przez |

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

Badanie przeprowadzone na grupie 1 000 przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyniosło nieoczekiwane wyniki. Stały się one podstawą do stworzenia rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju reformy Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z zamierzeniami, reforma ma sprzyjać nie tylko lepszej realizacji postulatu odpowiedzialnych i zrównoważonych zamówień publicznych, ale również uwzględniać rolę i potrzeby przedsiębiorców należących…

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

przez |

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki wygrali postępowanie konkursowe na opracowanie ekspertyzy na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego – Biuro Rady Dialogu Społecznego ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy poświęconej analizie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Oferta złożona wspólnie przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika…

Nowe publikacje ekspertów Locus.edu.pl

przez |

Nowe publikacje ekspertów Locus.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika „Prawo zamówień publicznych” 1/2017 (wyd. CH Beck) opublikowano artykuły ekspertów Locus.edu.pl. W czasopiśmie znajduje się artykuł G. Wicika i A. Sołtysińskiej pt. Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (s. 15-30) oraz F. Łapeckiego pt. Pozacenowe kryteria oceny ofert jako mierniki wartości transakcyjnej (s. 66-78). Zachęcamy do lektury.

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

przez |

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

13 marca odbyła się koferencja organizowana cyklicznie przez CHBeck, wydawcę kwartalnika Prawo zamówień publicznych. Referaty ekspertów Locus.edu.pl Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego wywołały żywą dyskusję. G. Wicik, który mówił o praktycznych aspektach wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne poruszył m.in. problem zmian podmiotowych po stronie wykonawcy. F. Łapecki wygłosił referat poświęcony kryteriom pozacenowym. Kontrowersje wzbudził postulat…

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

przez |

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik znaleźli się w zacnym gronie prelegentów IV Ogólnopolskiej Konferencji Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki, która odbędzie się w Warszawie 13 marca 2017 r. Program konferencji obejmuje cztery panele tematyczne, poświęcone orzecznictwu KIO, praktycznej wykładni nowych rozwiązań w PZP oraz umowom w zamówieniach publicznych. Wśród prelegentów znaleźli…

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

przez |

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.   Art. 87. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i…

Jakość w dostawach

przez |

Jakość w dostawach

Kryterium jakości może mieć bardzo duże znaczenie przy zamawianiu dostaw. Podpowiemy, jak zdefiniować jakość w zamówieniach na dostawy realizowanych w reżimie Pzp. Rozwiązanie problemu jakości w dostawach może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu postępowania, czyli – przypomnijmy – wyboru oferty najkorzystniejszej. Jak to już wcześniej wyjaśniliśmy, jakość powinna być definiowana za pomocą konkretnych cech…

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

przez |

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Pzp weszła w życie 28 lipca 2016 r. Tekst ujednolicony znajduje się tutaj. Na podstawie delegacji ustawowej do nowelizacji wydano akty wykonawcze – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) oraz Rozporządzenie Prezesa…

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

przez |

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

Opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) zamawiający musi zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wymaganiami i kryteriami oceny ofert. Zbyt wyśrubowane wymagania mogą bowiem doprowadzić do zakłócenia konkurencji i konieczności unieważnienia postępowania. Także kryteria oceny ofert powinny być formułowane z rozwagą. Błędne ustalenie wag kryteriów a także błędne określenie sposobu przyznawania ocen może doprowadzić do…

Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

przez |

Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,SPOSOBY IMPLEMENTACJI DYREKTYW EUROPEJSKICH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”. Wśród prelegentów konferencji, obok tak znamienitych nazwisk jak prof. dr hab. R. Szostak, prof. dr hab. A. Borowicz, prof. dr hab. M. Kania, dr A. Sołtysińska, mec. W. Hartung, znaleźli…

Go Top