Ważne zmiany wysokości tzw. progów unijnych

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zmiany objęły także wysokość średniego kursu złotego oraz próg wartości dla koncesji.

Rozporządzenie znacząco podwyższa progi wartości zamówień, od których uzależnione jest istnienie obowiązku przekazywania ogłoszeń o zamówieniach do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2018 r. wynoszą one:

  • 144 000 euro lub 221 000 euro dla dostaw lub usług,
  • 5 548 000 euro dla robót budowlanych.

Progi dla zamówień sektorowych oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wynoszą 443 000 euro dla dostaw lub usług oraz 5 548 000 euro dla robót budowlanych.

Progi dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pozostały na poziomie 1 000 000 euro dla zamówień sektorowych i 750 000 euro dla pozostałych zamówień.

Zmianie uległy także progi dla koncesji. Od 1 stycznia ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 5 548 000 euro stanowiącą równowartość kwoty 23 921 312 zł. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2478)

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Dz.U. z 2017 r. Poz. 2477)