Wyłączenie PZP w dostawach produktów mięsnych

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z kluczowych przepisów tej ustawy jest wyłączenie stosowania ustawy Pzp do niektórych zamówień na produkty mięsne.

Zgodnie z zapowiedzią Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy, zawierającej remedium na konsekwencje wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP. Jednym z pomysłów na zmniejszenie negatywnych skutków dla rolnictwa związanych z tą chorobą jest wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla wybranych przetworów mięsnych z wieprzowiny.

Ustawy Prawo zamówień publicznych, według projektu, nie stosuje się do produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 3 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi
ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Zamawiający, choć nie będzie zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie musiał spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest opublikowanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i o udzieleniu zamówienia w BIP. Ponadto zamawiający będzie musiał zapewnić przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia a także uwzględnić okoliczności mogące mieć wpływ na jego wykonanie.

Co ważne, w projekcie ustawy czytamy:

Jednostki sektora finansów publicznych, udzielając zamówień na dostawę produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4, w pierwszej kolejności udzielają takich zamówień na dostawy produktów mięsnych.

Naruszenie tego – w mojej opinii nie do końca jasnego przepisu – będzie traktowane jak naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa została skierowana do Senatu. Warto śledzić bacznie proces legislacyjny, ponieważ zaplanowano wejście ustawy w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu.

Franciszek Łapecki