Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

Przepisy odnoszące się do kryteriów oceny ofert dają zamawiającemu dość dużą swobodę w ich doborze. Swoboda nie oznacza jednak dowolności.

Prawidłowo określone kryteria oceny ofert muszą być sformułowane w taki sposób, by umożliwić zamawiającemu osiągnięcie zamierzonego celu – wyboru oferty najkorzystniejszej.

Podstawową zasadą, która dotyczy kryteriów oceny ofert, jest przejrzystość. W tym wypadku powinna ona być rozumiana jako – przede wszystkim – zapewnienie dostępu do informacji na temat kryteriów oceny ofert i sposobu ich oceny. Ma to dawać wykonawcy możliwość oszacowania, jaką ocenę może otrzymać od zamawiającego. Ponadto w ramach zapewnienia przejrzystości, zamawiający powinien posługiwać się jasnymi i w miarę precyzyjnymi sformułowaniami, co ma minimalizować dowolność oceny oferty. Wreszcie zasada przejrzystości w tym kontekście oznacza możliwość zweryfikowania oceny ofert dokonanej przez zamawiającego.

Kryteria oceny ofert nie mogą być sformułowane w sposób dyskryminujący niektórych uczestników rynku (niedyskryminacja). Ponadto muszą być obiektywnie związane z przedmiotem zamówienia.

Wreszcie kryteria oceny ofert muszą zapewniać wykonawcom równe traktowanie. Można je – pomocniczo – rozumieć jako przyznanie takiej samej oceny takim samym ofertom lub podobną ocenę podobnych ofert.