Usługa audytu zamówień publicznych obejmuje co najmniej:

  • pełną analizę wszystkich regulacji związanych z organizacją wewnętrzną komórek odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych,
  • przegląd zakresów zadań poszczególnych pracowników i rozkład ich obowiązków,
  • badanie procesu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia,
  • poprawność udzielania zamówień w danej jednostce,
  • wykonanie umów pod kątem zgodności z dokumentacją postępowania.

Audyt może dotyczyć organizacji zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych ale również polegać na badaniu konkretnego postępowania pod kątem zgodności z procedurami, prawem, celowością i efektywnością wydatków.

Możemy także sprawować bezpośredni nadzór nad toczącymi się postępowaniami i doradzać w charakterze biegłych lub członków komisji przetargowych.

Z badania audytowego sporządzamy raport, który zawiera konkretne wnioski i propozycje rozwiązań.