Wykaz publikacji:

I. Publikacje naukowe

Artykuły i glosy

Zamówienia publiczne w Austrii po wdrożeniu dyrektyw europejskich z 2014 r., przyjęte do publikacji w „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, Nr 3
Katalogi elektroniczne nowym sposobem kontraktowania w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, Nr 1, s. 132-144
O usprawnieniach dotyczących umów ramowych w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2015, Nr 3, s. 262-273
Termin wykonania zamówienia jako kryterium wyboru oferty w przetargu na zamówienie publiczne, Prawo Zamówień Publicznych” 2015, Nr 2, s. 62-68
Perspektywy rozwojowe umowy ramowej w zamówieniach publicznych, (w:) Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian (red. H.Nowicki, P.Nowicki), Wrocław 2015 r., s. 271 – 278
Charakter prawny umowy ramowej w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2013, Nr 4, s. 83-92
Treść umów ramowych w praktyce zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2011, Nr 4, s. 3-37
Negocjacje po nieudanym przetargu de lege lata i de lege ferenda, (w:) Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, IV Ogólnopolska konferencja naukowa, Księga konferencyjna, część II (red. J.Niczyporuk, J.Sadowy, M.Urbanek), Warszawa 2011, s.142-152
Glosa do wyroku TS z 15.7.2010 r., w sprawie C-271/08 -Komisja p. Niemcom, „Prawo Zamówień Publicznych” 2010, Nr 4, s. 86-98
Regulacja prawna porozumienia ramowego w tzw. klasycznych zamówieniach publicznych na gruncie ustawodawstw wybranych państw UE – analiza porównawcza, „Prawo Zamówień Publicznych” 2010, Nr 3, s. 3-31
Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (współautor dr. A.Sołtysińska), „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, Nr 4, s. 3-35
Glosa do wyroku ETS z 19.06.2008 r., w sprawie C-454/06 – pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Austrii, „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, Nr 2, s. 100-106
O wdrażaniu do polskiego systemu zamówień publicznych dyrektywy 2004/18/WE – uwag kilka, (w:) XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa 22-23 czerwca 2009, Księga konferencyjna, Toruń- Warszawa 2009, czerwiec 2009, (red. H.Nowicki, J.Sadowy), s. 266-273
Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – krótka polemika, „Monitor Prawniczy” 2009, Nr 10, s. 547-548
Glosa do wyroku ETS z 15.05.2008 r., C 147/06 i C 148/06 (SECAP i Santoroso), „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, Nr 1, 111-116
Glosa do wyroku ETS z 21.02.2008 r., C-412/04 – Komisja p. Włochom, „Prawo Zamówień Publicznych” 2009, Nr 1, s. 93-100
Umowa ramowa w zamówieniach publicznych – główne problemy interpretacyjne oraz postulaty de lege ferenda, (w:) Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Ogólnopolska konferencja naukowa 11-12 grudnia 2008 r., Kraków, (red. R.Szostak), „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, Nr 4, s. 258-271
Uznawanie kwalifikacji zawodowych architektów i inżynierów nabytych w państwach członkowskich UE a zamówienia publiczne (współautor W.Hartung), „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, Nr 3, s. 30-55
Glosa do wyroku KIO z 29.08. 2008 r., KIO/UZP 850/08, „Prawo Zamówień Publicznych” 2008, Nr 3, 92-96
Aukcja elektroniczna – propozycja rozwiązań prawnych polskiego systemu zamówień publicznych (współautor P. Wiśniewski), „Przegląd Legislacyjny” 2004, Nr 1
Aukcja elektroniczna w zamówieniach publicznych (współautor P. Wiśniewski), „Kontrola Państwowa” 2004, Nr 1, s. 105-120
Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia prawne (współautor J. Sadowy), „Glosa” 2004, Nr 1, s. 4-9
Zamówienia publiczne w praktyce przedsiębiorców działających w sektorze użyteczności publicznej (współautor J. Sadowy), „Glosa” 2003, Nr 9, s. 9-16

II. Publikacje popularno-naukowe

Książki

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (współautor P. Wiśniewski), Warszawa 2007, s. 865
Analiza wyroków sądów okręgowych oraz orzeczeń Zespołu Arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (współautorzy: A.Kurowska, M. Sarnowski, P. Wiśniewski), Warszawa 2006, s. 227
Poradnik dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne na rynku polskim i rynkach wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej (współautorzy: M. Lemke, D. Piasta, P. Wiśniewski), Warszawa 2006, s. 160
Praktyczny poradnik dotyczący korzystania z dokumentacji przygotowanej w ramach projektu finansowanego ze środków banku światowego (grant idf nr tf050649) na opracowanie wzorcowej dokumentacji przetargowej i wzorów umów w sprawach zamówień publicznych (współautorzy: E.Krych, M.Sobolewska, E.Wiktorowska), Warszawa 2006, s. 300
Zamówienia publiczne w Niemczech, Warszawa 2001 (red. M. Lemke), wprowadzenie s. 9-64, opracowanie tłumaczeń s. 65-195

Artykuły

Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądowym (współautorzy D. Piasta, P. Wiśniewski), „Prawo Zamówień Publicznych” 2007, nr 4
Nowe tryby zamówień, „Prawo Teleinformatyczne” 2006, Nr 1, s. 23-27
Udzielanie zamówień spółkom komunalnym, „Prawo Zamówień Publicznych” 2006, Nr 1, s. 24-31
Jakie usługi i dostawy trzeba uznać za powtarzające się okresowo (współautor P. Wiśniewski), „Prawo Zamówień Publicznych” 2004, Nr 2, s. 39-43
Zakres podmiotowy ustawy – Kto musi stosować ustawę – cześć 2 (współautor P. Wiśniewski), „Prawo Zamówień Publicznych” 2004, Nr 1, s. 6-17
Zakres podmiotowy ustawy – Kto musi stosować ustawę – cześć 1 (współautor P. Wiśniewski), „Prawo Zamówień Publicznych” 2004, Nr 1, s. 8-16
Aukcja elektroniczna – przejrzystość, nowoczesność, oszczędność (współautor P. Wiśniewski), „Prawo Zamówień Publicznych”, 2004, Nr 1. s. 47-54
Aukcja elektroniczna w projekcie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – cześć II (współautor P. Wiśniewski), „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2004, Nr 2
Aukcja elektroniczna w projekcie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – cześć I (współautor P. Wiśniewski), Doradca Zamówienia Publiczne 2004, Nr 1

III. Inne publikacje

Inwestycje infrastrukturalne: mnożenie przepisów nie rozwiąże problemu (współautor P. Wiśniewski), Rzeczpospolita z 15.01.2008 r.
Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych (współautor P. Wiśniewski), Rzeczpospolita z 24.04.2007 r.
Na czym polega dialog konkurencyjny, Dobra Firma – dodatek do Rzeczpospolitej z 15.05.2006,
Jakie zmiany dotyczą konkursów (współautor P. Wiśniewski), Dobra Firma – dodatek do Rzeczpospolitej z 15.05.2006
Zapomniano o małych i średnich firmach. Podsumowanie półrocznego obowiązywania Prawa zamówień publicznych (współautor P. Wiśniewski), Rzeczpospolita z 21.09.2004,
Ogłoszenia w Polsce i UE, Rzeczpospolita z 15.03.2004,
Koncesje na roboty budowlane, Rzeczpospolita z 15.03.2004,
Kto podlega ustawie (współautor P. Wiśniewski), Rzeczpospolita z 15.03.2004

IV. Wystąpienia na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych z ostatnich 7 lat

Zamówienia publiczne w Austrii po wdrożeniu dyrektyw europejskich z 2014 r. w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „SPOSOBY IMPLEMENTACJI DYREKTYW EUROPEJSKICH Z 2014 W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”, 18 czerwca 2016 roku w Krakowie
Katalogi elektroniczne nowym sposobem kontraktowania w zamówieniach publicznych w ramach konferencji „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 – trudności i wątpliwości praktyki”, 14 marca 2016 r. w Warszawie
O usprawnieniach dotyczących umów ramowych w zamówieniach publicznych w ramach VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KIERUNKI MODERNIZACJI”, 21-22 września 2015 roku w Krakowie
Termin wykonania zamówienia jako kryterium wyboru oferty w przetargu na zamówienie publiczne w ramach konferencji „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych 2015 – trudności i wątpliwości praktyki”, 2 marca 2015 r. w Warszawie
Negocjacje po nieudanym przetargu de lege lata i de lege ferenda w ramach IV ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne”, 20-21.06.2011 r. w Kazimierzu Dolnym, honorowy patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego