Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

Badanie przeprowadzone na grupie 1 000 przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyniosło nieoczekiwane wyniki.

Stały się one podstawą do stworzenia rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju reformy Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z zamierzeniami, reforma ma sprzyjać nie tylko lepszej realizacji postulatu odpowiedzialnych i zrównoważonych zamówień publicznych, ale również uwzględniać rolę i potrzeby przedsiębiorców należących do sektora MŚP.

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki przekazali Radzie Dialogu Społecznego pierwszą wersję ekspertyzy poświęconej barierom w dostępie MSP do zamówień publicznych. Podstawą do sformułowania rekomendacji w zakresie rozwiązań legislacyjnych były – oprócz badań empirycznych – pogłębione analizy regulacji funkcjonujących w porządkach prawnych Austrii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Ekspertyza po jej przyjęciu przez Zespół ds. Zamówień Publicznych działający przy Radzie Dialogu Społecznego zostanie upubliczniona i będzie istotnym wkładem do dalszych prac nad nowym Prawem zamówień publicznych prowadzonych pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju.