Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert wymaga od zamawiającego wiedzy niezbędnej do precyzyjnego określenia swoich preferencji.

We wcześniejszych wpisach jasno wskazywano, czym należy kierować się przy stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Warto raz jeszcze podkreślić, że formułując kryteria należy zachować możliwie największą precyzję. Może okazać się, że to, co dla zamawiającego jest jasne, dla wykonawców może być wątpliwe.

Przykładem może być wyrok KIO z dnia 11 marca 2016 (sygn. akt: KIO 253/16), który wydano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu szpitala.

W wyroku tym Krajowa Izba Odwoławcza odnosi się do kryterium doświadczenia wykonawcy. 

W uzasadnieniu wyroku czytamy:

Intencją Zamawiającego było przyznanie punktów tym Wykonawcom, którzy mieli doświadczenie w świadczeniu usługi żywienia pacjentów polegającej na wcześniejszym ich przygotowaniu w innym miejscu, pakowaniu i przewożeniu specjalistycznymi środkami transportu do obiektu, w którym podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą, a następnie na ich dystrybuowaniu bezpośrednio do łóżek pacjentów. Usługa na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie była właśnie w ten sposób przez Odwołującego zrealizowana, tj. Odwołujący przygotowywał posiłki w innym miejscu, niż miejsce prowadzenia przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie działalności leczniczej, pakował te posiłki i gotowe dowoził specjalistycznymi środkami transportu do obiektu, w którym Szpital Uniwersytecki w Krakowie prowadził działalność leczniczą, a następnie je dystrybuował bezpośrednio do łóżek pacjentów. Mając na uwadze, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie nie prowadził w budynku przy ul. Śniadeckich 12A działalności leczniczej, ani nie miał tam zlokalizowanej siedziby, a przygotowywane tam posiłki były pakowane i przewożone specjalistycznymi środkami transportu do właściwego obiektu, w którym Szpital Uniwersytecki w Krakowie prowadził działalność leczniczą, przyjąć należy że kuchnia centralna w budynku tym zlokalizowana, jest „kuchnią zewnętrzną, znajdującą się poza siedziba zamawiającego (np. szpitala)”.

Zamawiającemu zależało zatem na tym, by dodatkowo premiować oferty złożone przez wykonawców, którzy dowożą do szpitala posiłki przygotowane poza jego siedzibą (a więc w pewnej, być może znaczącej, odległości). Zapewne takie były warunki wykonania przedmiotowego zamówienia, stąd zamawiający wymagał doświadczenia w dostarczaniu posiłków przygotowanych poza jego siedzibą.

Jednak, jak czytamy w uzasadnieniu przywołanego wyroku:

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez strony postępowania, kuchnia, w której były przygotowywane posiłki dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zlokalizowana przy ul. Śniadeckich 12a, była w okresie trwania umowy dzierżawiona przez Odwołującego. Kuchnia ta znajduje się w odrębnym budynku administracyjnym, który jest własnością szpitala i choć leży on w rozległym kompleksie budynków szpitala, i znajduje się na terenie szpitala (co wynika z wyjaśnienia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 3 lutego 2016 roku, załączone do odpowiedzi na odwołanie), to z całą pewnością jest to miejsce, w którym szpital nie prowadzi działalności leczniczej. Z tych też względów należy uznać, że kuchnia ta jest kuchnią zewnętrzną, znajdującą się poza siedzibą zamawiającego.

Podsumujmy – Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest położony na dość rozległym terenie, na którym – w różnych budynkach – funkcjonują różne oddziały szpitalne. Jednym z takich budynków jest znajdująca się na tym terenie kuchnia, która była dzierżawiona przez wykonawcę usługi żywienia dla Szpitala Uniwersyteckiego. Budynki są od siebie oddalone, jednak nie są to znaczące dystanse.

Formułując kryteria oceny ofert należy zawsze artykułować konkretne oczekiwania zamawiającego. Nie należy bać się formułowania ścisłych i precyzyjnych opisów kryteriów oceny ofert a także kontekstu, w jakim funkcjonuje zamawiający i w jakim kryteria te będą oceniane.