Kryteria oceny ofert – katalog

Zarówno dyrektywy w sprawie zamówień publicznych jak i znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazują przykładowy katalog kryteriów pozacenowych, które może zastosować zamawiający.

Art. 91 ust. 2 Pzp stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Katalog wskazany przez ustawodawcę jest otwarty. Oznacza to, że zamawiający może skorzystać z kryteriów określonych przez ustawodawcę ale również wskazać własne kryteria, nie wynikające wprost z przepisów ustawy. Co istotne, muszą one odnosić się do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może zastosować jedno, kilka lub wszystkie kryteria wskazane przez ustawodawcę. Może zmienić ich nazwy uwzględniając specyfikę zamówienia, aby wymagania zamawiającego były bardziej przejrzyste i czytelne dla potencjalnych wykonawców.

Pewne wątpliwości w procesie stosowania art. 91 ust. 2 mogą budzić kryteria odnoszące się do organizacji, kwalifikacji zawodowych czy doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Wątpliwości mogą wynikać z wyraźnie podmiotowego (związanego z właściwością wykonawcy) charakteru tych kryteriów. Warto wyjaśnić, że kryteria z tej grupy mogą być stosowane wówczas, gdy mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Zastosowanie tej grupy kryteriów pozacenowych będzie właściwe w odniesieniu do zamówień, w których znaczenie ma to, kto i jak je wykona. Będą do nich należeć np. zamówienia, których przedmiot powinien być wykonywany przez wykwalifikowane, doświadczone osoby, ekspertów, rzemieślników etc.

Wśród przykładowych kryteriów pozacenowych wskazuje się również serwis posprzedażny, pomoc techniczną i warunki dostawy. Wypada zauważyć, że lwia część zamawiających określa swoje wymagania co do serwisu, gwarancji czy warunków dostawy w sposób ścisły. Dlatego stosując kryteria z tego katalogu należy zachować daleko posuniętą rozwagę. Błędy mogą doprowadzić do sytuacji, w której zostaną pogwałcone zasady Prawa zamówień publicznych, ograniczona będzie konkurencja czy wreszcie dojdzie do narażenia interesu zamawiającego.