Locus w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Locus Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.12/00262/2016.

Dzięki temu wpisowi Locus może świadczyć usługi finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Aktualnie opracowujemy programy szkoleń skierowanych do osób poszukujących pracy i zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, dzięki wpisowi do RIS, Locus Sp. z o.o. aktywnie realizuje postulaty określone w strategii Europa 2020. Strategia ta, jako jeden z celów, wskazuje działania sprzyjające włączeniu społecznemu, aktywizacji osób bezrobotnych i wzrostowi znaczenia sektora MSP dla gospodarki.