„Nowelizacja nowelizacji” PZP

Prawo zamówień publicznych, którego duża nowelizacja z 22 czerwca weszła w życie 28 lipca 2016 r. doczekało się kolejnych zmian.

Tym razem zmianie uległ przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp (rażąco niska cena), który został dostosowany do nowego brzmienia ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Modyfikacja dotyczy uwzględnienia w treści przepisu minimalnej stawki godzinowej.

Konsekwentnie zmieniono również art. 142 w ust. 5 pkt 2 Pzp, dotyczący klauzul waloryzacyjnych.

Link do Dziennika Ustaw znajduje się tutaj.