Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Proces legislacyjny jest bardzo zaawansowany i należy spodziewać się, że projekt ustawy w ciągu najbliższych dni zostanie uchwalony i ogłoszony.

Projekt ustawy implementuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Nasze szkolenia obejmują swoim zakresem wszystkie procedowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wszystkie etapy postępowania, od przygotowania aż po podpisanie umowy i jej późniejsze zmiany. W trakcie zajęć omawiamy projektowane przepisy i zasady ich stosowania oraz najważniejsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Trybunału Sprawiedliwości UE.