ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

Czy wolontariat jest domeną organizacji pozarządowych i freaków mających wizję i pasję, by poszerzać horyzonty kultury i działania na rzecz potrzebujących? Czy może należy szukać rozwiązań systemowych lub korporacyjnych narzędzi, które usprawnią system pomagania, a przy tym wesprą realizację celów publicznych i biznesowych? Oraz: jak budować etyczny biznes w kontekście przygotowywanych przepisów o jawności życia publicznego? Miniony tydzień obfitował w wydarzenia, których uczestnicy szukali odpowiedzi na te pytania.

Ponad 130 uczestników – ekspertów, wolontariuszy i gości reprezentujących 57 instytucji z całego kraju spotkało się 4 grudnia w warszawskich Łazienkach Królewskich podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze”. Konferencja realizowana jest w ramach wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest rozwój i profesjonalizacja wolontariatu w instytucjach kultury w całej Polsce. Daleko nam jeszcze do modelu amerykańskich centrów kultury, gdzie chętni do działań wolontariackich czekają nawet 2 lata na możliwość przystąpienia do programu, ale ta forma zaangażowania – dzięki specjalizacji i systemowemu podejściu – staje się coraz bardziej atrakcyjna. Dobrym przykładem jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które zatrudniając 130 pracowników, korzysta na stałe z pomocy blisko 200 wolontariuszy.

Sukces programu wolontariatu, który nie jest wyłącznie sposobem na poprawienie samopoczucia biznesu lub kreowania jego wizerunku, to przede wszystkim pełne przekonanie menedżerów, że wzrost zaangażowania pracowników i współpracowników stanowi jedno z najważniejszych wyzwań biznesowych. W ramach działań wolontariackich następuje pomiędzy różnymi środowiskami i społecznościami transfer wartościowych zasobów, takich jak wiedza, doświadczenie i umiejętności oraz niezwykle deficytowego – czasu osób, które posiadają poszukiwane i cenne kompetencje. W związku z tym istotna jest efektywna organizacja działań wolontariuszy – pracowników korporacji, często wymagająca lepszej koordynacji, niż przy działaniach komercyjnych.

Jednocześnie coraz częściej podejmowany jest wolontariat kompetencji, świadczony przez kadrę menedżerską na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących projekty społeczne, czy też liderów przedsiębiorczości społecznej, który pozwala efektywnie wykorzystywać potencjał liderów biznesu. O roli wolontariatu kompetencyjnego dyskutowano 5 grudnia w siedzibie Business Centre Club w Warszawie. V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowana jest co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tematem tegorocznej konferencji był człowiek – wolontariusz, pracownik, obywatel.

Wolontariat, jako element szerzej rozumianej odpowiedzialność biznesu, staje się w wielu organizacjach elementem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego powinien być wartością mierzalną, którą można zobrazować zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, a jednocześnie realizować program rozwoju kompetencji pracowników. Prezentowany podczas konferencji Model LEVER pozwala na mierzenie i certyfikowanie kompetencji miękkich zdobywanych w czasie zadań wolontariackich. Warto mieć na uwadze to rozwiązanie, stosowane z powodzeniem w wielu organizacjach i systemach wolontariatu w Unii Europejskiej.

11 grudnia odbyło się VI spotkanie grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Podczas spotkania prezentowane były założeniach ustawy o jawności życia publicznego. Projekt dotyczy problematyki zawartej w dotychczas obowiązujących ustawach: o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o dostępie do informacji publicznej oraz o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekt zmienia i poszerza dotychczasowe rozwiązania, w tym w zakresie etyki biznesu, wprowadzając m.in. mechanizm ochrony sygnalisty, przygotowania i stosowania przez jednostki publiczne i przedsiębiorstwa skutecznych procedur antykorupcyjnych (w tym kodeksów etyki). Ustawa wprowadza także zakaz dla osób pełniących funkcje publiczne podejmowania pracy u przedsiębiorcy, wobec którego podejmowały rozstrzygnięcia. Wg projektowanych przepisów, na przedsiębiorcę, który zatrudnił osobę wbrew zakazom, szef CBA w drodze decyzji administracyjnej nakłada karę pieniężną w wysokości od 10.000 do 500.000 zł. Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej, ustawa powinna zostać przyjęta w lutym 2018.

Paweł Wojciechowski