Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

Zespół ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 października 2017 r. jednogłośnie przyjął ekspertyzę opracowaną przez Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego – ekspertów locus.edu.pl.

Ekspertyza pt. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych” została sporządzona na zlecenie Rady Dialogu Społecznego.

Opracowanie zawiera raport z badania przeprowadzonego na grupie 1 000 przedsiębiorców należących do sektora MŚP z całej Polski. Wyniki badania były pewnym zaskoczeniem zarówno dla ekspertów jak i członków Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. Posłużyły one do sformułowania wniosków dotyczących kierunku rozwoju krajowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ekspertyza zawiera także pogłębioną analizę prawnoporównawczą ustawodawstw krajowych Austrii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii a także innych wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza dotyczy przede wszystkim stosowania przepisów sprzyjających włączeniu przedsiębiorców do zamówień publicznych.

Najistotniejszym elementem ekspertyzy są rekomendacje. Jest ich kilkanaście i odnoszą się do różnych obszarów stosowania prawa zamówień publicznych – od zamówień poniżej tzw. progu bagatelności aż do stosowania trybów negocjacyjnych, kryteriów pozacenowych oraz rozwiązań systemowych.