Uchwalony przez Sejm projekt ustawy PZP przekazany do Senatu

Sejm RP poinformował, że projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został – wraz z poprawkami – przyjęty przez Sejm na posiedzeniu 13 maja 2016 r.

Ustawa została przekazana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie.

Projekt ustawy w wersji przyjętej przez Sejm na 18. posiedzeniu jest dostępny na stronach Sejmowych.