Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja ustawy Pzp weszła w życie 28 lipca 2016 r. Tekst ujednolicony znajduje się tutaj.

Na podstawie delegacji ustawowej do nowelizacji wydano akty wykonawcze – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135), które także weszły w życie 28 lipca tego roku.

W związku ze zmianami przepisów zmodyfikowano także wzory ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych a na stronach Internetowych UZP pojawiły się nowe zakładki pomagające w stosowaniu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.