Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Art. 87. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
2) w art. 91c ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
3) w art. 131bc ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
4) w art. 180 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
5) w art. 183 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”;
6) w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.”.

 

Zmiany te dotyczą posługiwania się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w tym w postępowaniu odwoławczym przed KIO) dokumentami elektronicznymi i wymagań dotyczących tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego (bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Zgodnie z art. 132 tej ustawy zaświadczenia certyfikacyjne, poświadczenia elektroniczne i certyfikaty wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym zachowują ważność przez okres w nich wskazany, o ile nie zostaną unieważnione.

Oprócz zmian w nomenklaturze, na uwagę zasługuje fakt uchylenia ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) i zastąpienie kluczowych pojęć określonymi w nowej ustawie z 5 września 2016 r.

Wprowadzone zmiany należy traktować raczej w kategorii zapowiedzi dalszych działań związanych z cyfryzacją różnych obszarów administracji publicznej. Jest to jednak pierwszy krok do upowszechnienia stosowania profilu zaufanego e-PUAP w kontaktach z organami administracji publicznej, w tym np. pozyskiwania danych z rejestrów (zob. e-KRK), a być może w przyszłości także składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Warto zauważyć, że przepisy dotyczące obowiązku komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą miały zastosowanie do centralnego zamawiającego od 18 kwietnia 2017 r. a do pozostałych zamawiających – od 18 października 2018 r.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej weszła w życie 7 października 2016 r.