Wejście w życie rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

12 lipca weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320).

Rozporządzenie wykonuje przepis z art. 10g znowelizowanej w czerwcu ubiegłego roku ustawy Pzp. Akt ten zakładał wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej między zamawiającym i wykonawcami.

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego. W pozostałych postępowaniach wszczętych w okresie do dnia 17 października 2018 r., przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W tym zakresie przepisy stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r., jednak oświadczenia i JEDZ złożone przed tą datą zgodnie z przepisami rozporządzenia są skuteczne.

TUTAJ znajduje się tekst rozporządzenia.