Wejście w życie ważnej zmiany KC

Dzisiaj (1 czerwca) w życie weszła ważna zmiana art. 6471 kc. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 12 maja 2017 poz. 933).

Przed wejściem w życie przepisu do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą konieczne było uzyskanie zgody inwestora. Obecnie wykonawca lub podwykonawca są zobowiązani do zgłoszenia szczegółowo określonego przedmiotu robót wykonywanych przez danego podwykonawcę przed przystąpieniem do ich realizacji. Inwestor może zgłosić sprzeciw od takiego zgłoszenia w terminie 30 dni. Zgłoszenie i sprzeciw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli zakres robót wykonywanych przez oznaczonego (konkretnego) podwykonawcę został wskazany w umowie, zgłoszenie nie jest wymagane.

Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zmiana przepisów wpływa na proces przygotowania umowy. Już w trakcie jej opracowania i uzgadniania z wykonawcą należy wskazać roboty, które mają zostać wykonane przez określonego podwykonawcę. W przeciwnym wypadku inwestor i wykonawca będą odpowiadać solidarnie wobec zgłoszonego podwykonawcy chyba, że inwestor złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw o którym mowa powyżej w terminie 30 dni od zgłoszenia.

Przepisy stosuje się odpowiednio do dalszego podwykonawcy.