Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl będzie brał udział w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Zespół został powołany w drodze zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. i jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów wspiera Ministra w działaniach na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Wśród zadań postawionych przez Zespołem są prowadzenie dialogu oraz wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw pomiędzy administracją publiczną, biznesem, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi. Zespół zajmuje się również wypracowywaniem rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad CSR w odniesieniu do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i kształtowaniem relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko naturalne oraz jakością życia zgodnie z Planem oraz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zespół realizuje wyznaczone zadania poprzez powołane w tym celu trzy grupy robocze: do spraw strategicznych, edukacji i popularyzacji CSR oraz etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, ekspertów zrównoważonego rozwoju i CSR oraz środowiska naukowego. Przewodniczącym Zespołu jest Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

Nasz ekspert będzie uczestniczył w pracach grup ds. etyki i standardów oraz edukacji i popularyzacji CSR. Paweł Wojciechowski współpracuje również z Centrum Transferu Wiedzy Know-How Hub przy UN Global Compact Network Poland nad projektami związanymi z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs).