Wymagania a kryteria oceny ofert

Zamawiający może określać swoje preferencje co do przedmiotu zamówienia korzystając z wymagań albo kryteriów oceny ofert.

Wymagania należy rozumieć jako warunki brzegowe (cechy), jakie przedmiot zamówienia musi spełniać, by zamówienia można było udzielić danemu wykonawcy.

Kryteria oceny ofert są natomiast warunkami (cechami, właściwościami), jakie przedmiot zamówienia może spełniać. Gdy przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania zamawiającego, oferta otrzymuje określoną ocenę, która wyraża stopień, w jakim przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania zamawiającego.

Wymagania zawiera się w opisie przedmiotu zamówienia. Mają charakter zero-jedynkowy, co oznacza, że oferowany przedmiot albo je spełnia, albo ich nie spełnia. Spełnianie wymagań zamawiającego co do przedmiotu zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty i umożliwia zamawiającemu przystąpienie do oceny oferty.

Z kolei kryteria oceny ofert mają umożliwić zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.  Niespełnianie kryteriów oceny ofert nie skutkuje odrzuceniem oferty, a jedynie nieprzyznaniem punktów w określonym kryterium.

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie to taka, która zawiera najkorzystniejszy z punktu widzenia zamawiającego bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.

Nowa dyrektywa klasyczna odchodzi od pojęcia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, które było dotychczas stosowane w europejskim prawie zamówień publicznych. Nowa dyrektywa posługuje się pojęciem najlepszej relacji jakości do ceny.