Zamówienia na energię elektryczną

Wrzesień to doskonały moment, żeby zacząć przygotowania do udzielenia zamówienia na energię elektryczną.

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) odbiorcy energii elektrycznej mogą wybrać jej sprzedawcę spośród wszystkich podmiotów, które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu energią elektryczną (obrót energią elektryczną i jej dystrybucja są koncesjonowane – por. art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Oznacza to, że zamawiający mogą korzystać z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku obrotu energią elektryczną, na którym funkcjonuje kilkadziesiąt koncesjonowanych tzw. spółek obrotu. Z tego powodu dla zamówień na dostawę energii elektrycznej stosuje się przepisy ogólne jak dla postępowań konkurencyjnych.

Udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia tzw. procedury zmiany sprzedawcy. Polega ona na zawarciu umowy dystrybucji energii elektrycznej (o ile taka umowa jeszcze nie została zawarta) ze spółką będącą operatorem systemu dystrybucji na danym terenie i wskazaniu sprzedawcy energii. Procedurę może przeprowadzić sam zamawiający jak i upoważniony przez niego podmiot.

Jako, że operatorzy systemu dystrybucyjnego działają w warunkach monopolu naturalnego na rynku regulowanym, zamówienia na dystrybucję energii elektrycznej udziela się w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp. Dodatkowo należy wskazać, że na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e Pzp w przypadku udzielania zamówienia o wartości przekraczającej tzw. progi unijne, nie ma konieczności zawiadamiania  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania.

Ponadto na podstawie art. 143 ust. 1a Pzp, umowa, której przedmiotem jest dystrybucja energii elektrycznej, może zostać zawarta na czas nieoznaczony.

Przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na energię elektryczną trzeba poświęcić odpowiednio dużo wysiłku na prawidłowe określenie potrzeb zamawiającego. Przede wszystkim kluczowe będzie określenie taryf i wolumenu energii, którego wysokość należy określić z uwzględnieniem perspektyw rozwojowych zamawiającego. Ponadto należy określić, na jaki czas zostanie zawarta umowa.

Locus.edu.pl dysponuje pełnym zapleczem eksperckim do kompleksowego przeprowadzenia postępowania zarówno jako pełnomocnik zamawiającego, jak i jako doradca w procesie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu e-mailowego pod adresem: f.lapecki@locus.edu.pl albo poprzez wskazany niżej formularz kontaktowy.